เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดกิจกรรมสัมมนา จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายท้องถิ่น เพื่อระดมความคิดเห็นความต้องการของประชาชนทุกองค์กรเครือข่าย นำไปสู่แผนการพัฒนาของเทศบาล UFABET

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มองค์กรเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ ร่วมกันเสนอปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชน ผ่านกระบวนการเสนอปัญหา ในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลบาลเมืองแม่เหียะ

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *