สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีล้านนา “งานประเพณีปอยออกหว่า โคมไฟแม่วาง”

สีสันวัฒนธรรม มหกรรมวิถีล้านนา “งานประเพณีปอยออกหว่า โคมไฟแม่วาง” เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ ตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยสำนักงาน การท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่วาง วัดจำลอง เสือมังกร ตลอดจน พุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาวัดจำลอง จัดกิจกรรม “งานประเพณี ปอยออกหว่า โคมไฟแม่วาง” กิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยว ประเพณีท้องถิ่น วิถีล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วย สำนักงาน ท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ , ท่องเที่ยว และกีฬา จังหวัดลำพูน แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ณ วัดจำลอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง กล่าวว่า งานสีสัน วัฒนธรรม มหกรรมวิถีล้านนา “งานประเพณีปอยออกหว่า โคมไฟแม่วาง” ประจำปี 2564 คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมในการจัดงาน ร่วมแสดงตน เป็นชาวพุทธศาสนิกชน ผู้มีความเลื่อมใส ในองค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การที่ทุกท่าน ได้มาร่วม กระทำกิจกรรม งานบุญ ออกหว่านี้ ถือได้ว่า เป็นสิ่งที่ชาวพุทธ ควรจะต้องยึดถือ และปฏิบัติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี แก่อนุชนรุ่นหลัง ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่ง ที่จะได้แสดงตน ให้เข้าถึงแก่นแท้ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

หากชาวพุทธทุกคน ได้มีโอกาส ทำกิจกรรม ทางศาสนา ร่วมกันแล้ว ก็ถือได้ว่า เป็นการแสดงตน เพื่อเป็นชาวพุทธ มามกะที่ดี จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับผลบุญ อานิสงส์ ในการกระทำ ของตนเอง ส่งผลให้มีความเจริญผาสุข ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคม และประเทศชาติ อย่างเจริญมั่นคงสืบไป

นางประทุม ปิยะพันธ์โอภาส นายกเทศมนตรี ตำบลแม่วาง กล่าวว่า เทศบาลตำบลแม่วาง ร่วมกับวัดจำลอง ตลอดจน พุทธศาสนิกชน คณะศรัทธา วัดจำลอง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือ จากสำนักงาน การท่องเที่ยว และกีฬา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อันประกอบด้วย

หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมจัดกิจกรรม งานสีสัน วัฒนธรรมมหกรรมวิถีล้านนา “งานประเพณีปอยออกหว่า โคมไฟแม่วาง” โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 ตุลาคม 2564

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น ทางพระพุทธ ศาสนาให้คงอยู่สืบไป
  2. เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชน ทุกหมู่เหล่า ได้ยึดถือ ปฏิบัติตามศีลธรรม จารีต ประเพณีอันดีงาม
  3. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยใหญ่
  4. เพื่อให้หน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญ และร่วมกันส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ของท้องถิ่น

งานปอยออกหว่า หรืองานออกพรรษา ที่ยังคงรักษา เอกลักษณ์ ของท้องถิ่น ไว้ได้อย่างเหนียวแน่น คำว่า ปอย เป็นภาษาเหนือ หมายถึง งานบุญ ส่วนคำว่าออกหว่า นั้น เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง ระหว่างออกพรรษา เมื่อนำสองคำนี้ มารวมกัน จึงหมายความถึงงานบุญ ที่จัดขึ้น ระหว่างออกพรรษานั่นเอง

Poi ok wa or the end of Buddhist Lent That still maintains the identity of the locality firmly. The word poi is in the northern language, meaning a merit event, while the word ok wa is in the main Thai language,

meaning during the end of Buddhist Lent. When these two words are put together, they mean a merit-making event that is held during the end of Buddhist Lent.

ชาวไทยใหญ่ มีความเชื่อเกี่ยวกับ งานปอยออกหว่า นี้ว่า ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้า ทรงจำพรรษา อยู่บนสรวงสวรรค์ และทรงเสด็จลงโปรดสัตว์ ให้สรรพสิ่งในโลกมนุษย์ รวมไปถึงสัตว์ในโบราณคดี เช่น นกและสิงโต รวมไปถึงสัตว์อื่น ๆ ในคืนแรม 1 ค่ำ

สัตว์เหล่านี้ จะพากันออกมาฟ้อนรำ เปรียบเสมือน เป็นการคารวะ และแสดงความยินดี ที่พระพุทธเจ้า ได้ลงมาเทศนา เพื่อโปรดสัตว์ ในโลกมนุษย์ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ชาวไทยใหญ่ ยังคงมีความเชื่อ ในตำนานนี้ และได้สมมุตติ ให้มีการแสดง เลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ ในวรรณคดี เช่น ฟ้อนกิ่งกาหล่า เต้นโต เป็นต้น

, , , , ,

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *